Aktuální pozice

Výchozí stránka > Kvalita > Politika jakosti

Hlavní menu


Politika jakosti

Společnost Sinomag, s.r.o. je podnikem s dlouholetou tradicí a dominantním postavením na trhu feritových magnetů v České republice. Jakost výrobků je základním předpokladem pro udržení našeho postavení na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a poptávky po našich výrobcích.

Cílem naší politiky jakosti je vyrábět a prodávat výrobky, u kterých je zaručena dlouhodobá a opakovatelná kvalita, současně s respektováním zájmů zákazníka ve vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu našich výrobků a přitom trvalé zlepšování jakosti, aniž by byly překračovány materiální, finanční nebo personální zdroje společnosti. Součástí koncepce zvyšování výsledné kvality je důsledné prověřování jakosti subdodávek a spolupráce s dodavateli na trvalém zvyšování kvality jejich služeb a zboží.

Z dlouhodobého hlediska je žádoucí, aby spokojenost zákazníka byla vyjádřena z naší strany neustálou snahou zvyšovat úroveň poskytovaných služeb tak, abychom vyhověli nejen jeho dnešním, ale i budoucím požadavkům a přispěli tak i k jeho úspěšnosti.

Jsme připraveni vytvářet podmínky pro individuální rozvoj našich zaměstnanců s tím, že klademe důraz na vzdělávání a rozšiřování schopností každého jednotlivce. Podporujeme týmovou práci a budeme využívat podnětů z diskusí se zaměstnanci pro rozhodování v oblastech, ve kterých každý ze zaměstnanců může účinně přispět k efektivnímu chodu společnosti.

Přijímáme trend nepřetržitého vzdělávání a zvyšování povědomí našich zaměstnanců v jakosti, přičemž předpokládáme:
  • že všichni zaměstnanci chápou kvalitu ve smyslu zavedeného systému jakosti dle požadavků standardu ČSN ISO/TS 16 949:2002,
  • že každý zaměstnanec zná požadavky na kvalitu své práce a plně za ni odpovídá,
  • že se všichni zaměstnanci vzájemně seznamují s požadavky svých spolupracovníků, aby výsledek jejich společné práce představoval co nejlepší kvalitu a že každý zaměstnanec odvádí svou práci tak, aby jeho spolupracovník, přebírající po něm tuto práci, mohl být s její kvalitou plně spokojen.


Ve vztahu k nákladům na jakost chceme sledovat a efektivně snižovat náklady na nízkou jakost a pomocí moderních metod řízení jakosti trvale snižovat výskyt nejakostních výrobků s důrazem na prevenci plněním nápravných a preventivních opatření, přijatých na odstraňování příčin nejakostní výroby.

Z pohledu na certifikaci systému zabezpečování jakosti podle ČSN EN ISO/TS 16 949:2002 máme zájem na jeho dalším zefektivňování a prohlubování o nové prvky, abychom splnili očekávání i našich nejnáročnějších zákazníků.

Jazykové verze


design: Enzon